2008BMX

12.5

20

1

Sealed Mid BB

1

1, 28


,20.75

Rigid ()

(V-Brake)