2007BMX

20

1

American BB 2 Sealed Bearings

Odyssey 13t

1

1, 3617.5
,Rigid ()1 1/8

(V-Brake)

(V-Brake)