2008

20

1

One piece 24 tpi

18t

1

1, 3611.4
,10

Rigid ()(V-Brake)