2007(MTB), -

24

21Shimano TourneyShimano Tourney

7

3
,

Rigid ()

(V-Brake)

(V-Brake)