2008BMX

20

1

One piece 24 tpi

JY Coaster Brake, 17t

1

1, 4015.2


,Rigid ()(V-Brake)