2008(MTB), -

2618

6

3


,Rigid ()(V-Brake)

(V-Brake)